Стандарди компетенција за професију наставника

Наставничке компетенције су капацитет појединца који се исказује у вршењу сложених активности у образовно-васпитном раду. Компентеције представљају скуп потребних знања, вештина и вредносних ставова наставника. Централну улогу у унапређивању образовања и васпитања имају наставници јер они непосредно утичу на учење и развој ученика.

http://www.zuov.gov.rs/poslovi/katalog-su/standardi-kompetencija/

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=17824